RATING ALL.BY

Новинки издательства "Беларуская навука" 2016г.

 

Лобач, У.А.  Святыя крыніцы Беларусі

 

 

Лобач, У.А. Святыя крыніцы Беларусі

Лобач, У.А. Святыя крыніцы Беларусі / У. Лобач, Т. Валодзіна. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 188 с. : каляр. іл. — (Традыцыйны лад жыцця). — 700 экз. — ISBN 978-985-08-2072-3 (у пер.).
Кніга прысвечана дзівоснаму феномену беларускай зямлі — культавым крыніцам, якія ў народзе здаўна і дагэтуль лічацца святымі. Легенды, паданні, цуды ацалення, абрады і каляндарныя святы, звязаныя з ушанаваннем крыніц беларусамі, — пра ўсё гэта даведаецца чытач у выданні. У кнізе змешчана вялікая колькасць экспедыцыйных фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў, а таксама фотаздымкаў з усіх рэгіёнаў Беларусі.

Адрасуецца шырокаму колу чытачоў.


Природные ресурсы и окружающая среда

 

 

Природные ресурсы и окружающая среда

Природные ресурсы и окружающая среда : сборник научных материалов / редкол.: И.И. Лиштван (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 195 с. : ил. — 100 экз. — ISBN 978-985-08-2089-1.
В сборнике представлены итоговые материалы выполнения заданий Государственной научно-технической программы «Природные ресурсы и окружающая среда» в 2011–2015 годах.

Рассчитан на магистрантов, аспирантов и докторантов, руководителей, научных сотрудников и специалистов, работающих в области охраны окружающей среды, природопользования и экологии.


Старейшие гидрогеологи мира : научно-популяные воспоминания

 

 

Старейшие гидрогеологи мира : научно-популяные воспоминания

Старейшие гидрогеологи мира : научно-популяные воспоминания / Общероссийская общественная организация «Российский союз гидрогеологов» ; Национальная академия наук Беларуси ; сост. В.С. Круподёров ; редкол.: Я.В. Рощина, М.С. Макрицкая [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 565 с. : ил. — 100 экз. — ISBN 978-985-08-2044-0 (в пер.).
В книге собраны научно-популярные статьи, авторами которых являются старейшие известные в мире ученые-гидрогеологи (30 авторов из 13 стран мира). В публикациях содержатся воспоминания о профессии, научном пути, исследовательских проблемах и т.п. Авторы как бы передают эстафету научных и практических знаний следующим поколениям специалистов в области водных ресурсов.

Издание рассчитано на гидрогеологов, геологов, специалистов водохозяйственных служб, а также преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов геологического и геоэкологического профилей.


Максім і Гаўрыла Гарэцкія : жыццё і творчасць

 

 

Максім і Гаўрыла Гарэцкія : жыццё і творчасць

Максім і Гаўрыла Гарэцкія : жыццё і творчасць (да 95-годдзя з дня нараджэння Галіны Максімаўны Гарэцкай і 50-годдзя вяртання на Беларусь Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага) : матэрыялы ХХIV Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 16 чэрвеня 2016 г. / Дзярж. музей гісторыі беларускай літаратуры, Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даследав. беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; Р. Гарэцкі (адказны рэдактар). — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 252 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-7039-74-6 (у пер.).
У зборніку прыведзены даклады і выступленні ўдзельнікаў ХХIV Гарэцкіх чытанняў, якія прысвечаны жыццю і творчасці выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху ХХ стагоддзя братоў Гарэцкіх: класіка беларускай літаратуры, пісьменніка, літаратуразнаўцы, крытыка, рэдактара-выдаўца, мовазнаўца, фалькларыста, педагога, публіцыста, грамадскага дзеяча Максіма Iванавіча і аднаго з заснавальнікаў Беларускай акадэміі навук, эканаміста, дэмографа, географа, геолага, археолага, грамадскага дзеяча, акадэміка Гаўрылы Iванавіча.

Для масавага чытача.


Дарыў святло сваёй душы людзям і Айчыне

 

 

Дарыў святло сваёй душы людзям і Айчыне

Дарыў святло сваёй душы людзям і Айчыне : успаміны пра Юльяна Сяргеевіча Пшыркова / Нац. акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філ. “Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы” ; уклад. і прадм. С.С. Лаўшука. — Мінск : Беларуская навука, 2015. — 216 с. : іл. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-1870-6 (у пер.).
Кніга ўспамінаў «Дарыў святло сваёй душы людзям і Айчыне» прысвечана Юльяну Сяргеевічу Пшыркову (1912–1980). Доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навук БССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа, ён унёс вялікі ўклад у развіццё айчыннага літаратуразнаўства, быў адным з заснавальнікаў акадэмічнага коласазнаўства. Па яго падручніках і дапаможніках для сярэдняй школы вывучалі родную літаратуру некалькі пакаленняў беларусаў.

Кніга адрасавана шырокаму колу чытачоў і, у прыватнасці, тым, хто любіць мастацкае слова, цікавіцца гісторыяй беларускай навукі, культуры і літаратуры.


Пилипук, А.В.  Институциональное пространство кластерной агропродовольственной системы Евразийского экономического союза

 

 

Пилипук, А.В. Институциональное пространство кластерной агропродовольственной системы Евразийского экономического союза

Пилипук, А.В. Институциональное пространство кластерной агропродовольственной системы Евразийского экономического союза : аспекты теории и практики / А.В. Пилипук, Е.В. Гусаков, Ф.И. Субоч ; Нац. академия наук Беларуси, Ин-т систем. исследований в АПК. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 266 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-2086-0 (в пер.).
Представлены исследования по вопросам кластерной организации АПК на национальном и союзном уровнях, концептуальные основы институциональных преобразований для кластерных экосистем, способствующие установлению сбалансированной системы питания страны. Обоснованы концепция и роль экономики питания в устойчивом социально-экономическом развитии, а также направления и рекомендации по формированию в Беларуси кластера технологий и продуктов здорового питания.

Кластерное институциональное пространство представлено как совокупность условий и факторов, непосредственно воздействующих на свойства и качества отдельных элементов экономики питания, составляющих продовольственную систему ЕАЭС. Обобщены подходы к кооперации продуктовых структур в динамичные инновационные сети национальных и межрегиональных кластеров союзного государства в процессе расширения системообразующих интеграционных связей.

Предназначено для руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса, органов государственного управления, сотрудников научно-исследовательских институтов, преподавателей и студентов учебных заведений аграрного профиля.


Беларуская лінгвістыка. Вып. 77

 

 

Беларуская лінгвістыка. Вып. 77

Беларуская лінгвістыка. Вып. 77 / Нац. акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларускай культуры, мовы і літаратуры, філ. “Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы” ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 120 экз. — ISSN 0320-7552.
Зборнік уключае артыкулы айчынных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства. Праблемы функцыянавання беларускай мовы разглядаюцца на лексічным, сінтаксічным і марфалагічным узроўнях. Пэўнае месца ў выпуску займаюць артыкулы па пытаннях полевага падыходу, перакладу, супастаўляльнага вывучэння, працэсаў метафарызацыі, гісторыі мовы. У часопісе змешчаны матэрыялы хронікі, нататкі па культуры мовы і этымалогіі, рэцэнзіі на айчынныя і замежныя выданні.

Разлічаны на мовазнаўцаў, настаўнікаў, студэнтаў, журналістаў.


Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі

 

 

Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі

Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі : зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; уклад.: А.А. Скеп’ян ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 504 с. : іл. — 150 экз. — ISBN 978-985-08-2073-0 (у пер.).
Зборнік прысвечаны розным аспектам развіцця гандлю на тэрыторыі Беларусі з ранняга часу да сённяшняга перыяду, змяшчае артыкулы навукоўцаў, а таксама пашыраныя варыянты дакладаў, якія былі прадстаўлены на навуковай канферэнцыі.

Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца эканамічнай гісторыяй Беларусі.


Какарека, С.В.  Аммиак в атмосферном воздухе

 

 

Какарека, С.В. Аммиак в атмосферном воздухе

Какарека, С.В. Аммиак в атмосферном воздухе: источники поступления, уровни содержания, регулирование / С.В. Какарека, А.В. Мальчихина. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 253 с. : ил. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-2083-9.
Монография посвящена проблемам, связанным с поступлением аммиака в атмосферный воздух. Приведены характеристика свойств аммиака, подходы к нормированию и оценке выбросов. Выполнена оценка выбросов аммиака в Беларуси от основных категорий источников, приведена серия картосхем выбросов. Охарактеризованы уровни содержания аммиака в атмосферном воздухе городов Беларуси по сравнению с городами Европы. Приведены результаты исследований содержания аммиака в атмосферном воздухе в зонах воздействия животноводческих комплексов. Описаны меры по снижению выбросов аммиака от основных источников, в первую очередь в сельском хозяйстве, подходы к их регулированию, представлен прогноз выбросов аммиака для различных сценариев экономического развития страны.

Рассчитана на специалистов в области природопользования и охраны окружающей среды, студентов вузов, всех, интересующихся экологическими проблемами.


Перекидной календарь на 2017 год

 

 

Перекидной календарь на 2017 год

Перекидной календарь на 2017 год / сост. О.А. Гапоненко, Н.Н. Костюкович. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 400 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-08-2076-1.Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3 : Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2 : Духоўная культура

 

 

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3 : Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2 : Духоўная культура

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3 : Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2 : Духоўная культура / А.І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А.І. Лакотка. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 751 с. : каляр. іл. — 1 000 экз. — ISBN 978-985-08-2054-9 (у пер.).
Другая кніга трэцяга тома выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» прысвечана духоўнай культуры беларускага сяла, складаецца з больш чым дваццаці раздзелаў, у якіх разглядаюцца археалагічныя культавыя помнікі дахрысціянскага перыяду, міфы пра чараўнікоў і ведзьмаў, народныя ўяўленні пра знахарства, народнае рытуальна-магічнае лекаванне, замовы. Артыкулы каляндарна-абрадавага цыкла пачынаюцца тэмай Калядаў, знаёмяць з семантыкай ранневеснавога фальклору, русальнай абраднасцю, абрадам «ваджэння Куста», паэзіяй беларускага Купалля, фенаменалогіяй восеньскіх песень. У раздзелах сямейна-абрадавага цыкла апісваюцца радзінныя звычаі і абрады, беларускае традыцыйнае вяселле, пахавальная абраднасць, родаваарыентаваныя ўяўленні ў традыцыйнай культуры. Асобныя нарысы прысвечаны пазаабрадавай лірыцы,беларускім казкам і загадкам, «народнай Бібліі», беларускім духоўным вершам і народнаму вершаванню, семіётыцы традыцыйнага народнага жылля, а таксама звычаям і абрадам, звязаным са свойскай жывёлай і пчалярствам.

Выданне багата ілюстравана.

Разлічана на гісторыкаў, этнографаў, антраполагаў, фалькларыстаў, рэлігіязнаўцаў, культуролагаў, а таксама на шырокае кола чытачоў.


Сектор услуг Беларуси: проблемы и перспективы развития

 

 

Сектор услуг Беларуси: проблемы и перспективы развития

Сектор услуг Беларуси: проблемы и перспективы развития / О.С. Булко [и др.] ; науч. ред. А.Е. Дайнеко, О.С. Булко ; Нац. академия наук Беларуси, Ин-т экономики. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 271 с. : ил. — 150 экз. — ISBN 978-985-08-2074-7 (в пер.).
В коллективной монографии представлен опыт развития сферы услуг в зарубежных странах, дана оценка развития различных видов услуг в Беларуси, рассмотрены причины, препятствующие развитию сферы услуг в стране, разработаны перспективные направления ее развития. Исследованы также различные аспекты внешней торговли услугами Республики Беларусь.

Книга рассчитана на научных работников, аспирантов, магистрантов и специалистов, интересующихся проблемами развития сектора услуг в экономике Беларуси.


Токарев, Н.В.  Академия наук Белорусской ССР : годы восстановления и развития (1945–1991)

 

 

Токарев, Н.В. Академия наук Белорусской ССР : годы восстановления и развития (1945–1991)

Токарев, Н.В. Академия наук Белорусской ССР : годы восстановления и развития (1945–1991). — Минск : Беларуская навука, 2016. — 248 с. : ил. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-2051-8 (в пер.).
Комплексно исследуется история Академии наук Белорусской ССР за весь послевоенный советский период ее деятельности. Отражены основные изменения в научно-организационной деятельности академии, показано создание системы научных учреждений, формирование научных кадров, материальной базы науки, роль Академии наук БССР в координации научных исследований в республике, основные достижения ее ученых и их вклад в развитие экономики и культуры страны. Рассматривается участие ученых Академии наук в общественно-политической и культурной жизни Белорусской ССР.

Рассчитана на ученых, преподавателей, студентов, а также всех, кто интересуется историей науки в Беларуси.


Атлас млекопитающих и птиц Национального парка «Припятский» = Atlas of Mammals and Birds of National Park “Pripyatsky”

 

 

Атлас млекопитающих и птиц Национального парка «Припятский» = Atlas of Mammals and Birds of National Park “Pripyatsky”

Атлас млекопитающих и птиц Национального парка «Припятский» = Atlas of Mammals and Birds of National Park “Pripyatsky” / В.Ч. Домбровский [и др.] ; науч. ред. М.Е. Никифоров, В.Ч. Домбровский ; пер. на англ. Т.Е. Павлющик ; фото: А.В. Абрамчук [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 328 с. : цв. ил. — 300 экз. — ISBN 978-985-08-2036-5 (в пер.).
В книге приведены данные о современном статусе, распространении и численности в разных типах мест обитаний всех видов млекопитающих и птиц, обитающих на территории Национального парка «Припятский». Каждый видовой очерк сопровождается цветной иллюстрацией животного и подробной картой его распространения на территории парка.

Для специалистов-биологов, преподавателей, студентов, школьников, экотуристов и любителей природы.


Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Калінкавічы і Калінкавіцкі край

 

 

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Калінкавічы і Калінкавіцкі край

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Калінкавічы і Калінкавіцкі край : зборнік навуковых артыкулаў / уклад.: А.А. Скеп’ян ; рэдкал.: В.В. Даніловіч [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 325 с. : іл. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-2055-6 (у пер.).
Зборнік прысвечаны розным аспектам гістарычнага развіцця Калінкавіцкага раёна і змяшчае пашыраныя варыянты дакладаў, якія былі прачытаны на Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Калінкавічы і Калінкавіцкі край». Галоўны блок артыкулаў прысвечаны розным аспектам гісторыі і культуры Палесся, археалагічнаму вывучэнню яго помнікаў.

Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца рэгіянальнай гісторыяй Беларусі.


Белый, П.Н.  Лишайники еловых лесов Беларуси

 

 

Белый, П.Н. Лишайники еловых лесов Беларуси

Белый, П.Н. Лишайники еловых лесов Беларуси. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 230 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-2060-0 (в пер.).
В монографии обобщены результаты многолетнего комплексного изучения лихенобиоты, описано видовое разнообразие лишайников еловых лесов Беларуси. Впервые для ельников указано более 100 видов лишайников. Обобщены данные видового состава эпифитного лишайникового покрова ели в условиях республики. Установлены особенности трансформации лихенобиоты еловых древостоев, произрастающих вблизи крупного промышленного центра – г. Минска. Предложены виды-индикаторы техногенной трансформации еловых лесов. Установлены виды лишайников, которые являются индикаторами слабонарушенного состояния лесов.

Предназначена для специалистов в области ботаники и экологии лесных сообществ, сотрудников природоохранных ведомств, а также преподавателей и студентов вузов биологического профиля.


Назараў, В.Ф.  Тайнапіс Андрэя Мрыя

 

 

Назараў, В.Ф. Тайнапіс Андрэя Мрыя

Назараў, В.Ф. Тайнапіс Андрэя Мрыя : падтэкст рэалій у творчасці пісьменніка. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 360 с. : іл. — 152 экз. — ISBN 978-985-08-2056-3 (у пер.).
У кнізе даследуецца тайнапіс сатырыка 1920-х гадоў Андрэя Мрыя, творчасць якога багата на «эзопаву мову», г. зн. алюзііі прыхаваныя намёкі, рэмінісцэнцыі, схаваныя і прамыя цытаты, супастаўленні, кантрасты і дысанансы, алегорыі, недаказанасці, гаваркія імёны, іронію і сарказм.

Адрасуецца студэнтам і выкладчыкам гуманітарных ВНУ, даследчыкам літаратуры, мовазнаўцам, фалькларыстам, этнографам, гісторыкам, архіўным і музейным работнікам і ўсім, хто цікавіцца творчасцю пісьменніка.


Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Прыпяцкае Палессе

 

 

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Прыпяцкае Палессе

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Прыпяцкае Палессе / Ю.М. Бохан [і інш.] ; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.] ; Нац. акадэмія навук Беларусі, Ін-т гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 442 с. : іл. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-2049-5 (у пер.).
Выданне прадстаўляе сабой комплекснае даследаванне гісторыі Прыпяцкага Палесся. У працы на аснове выкарыстання арыгінальных, раней не вядомых і не ўведзеных у навуковы ўжытак археалагічных, гістарычных і этнаграфічных матэрыялаў асветлены разнастайныя падзеі ад старажытнасці да сучаснасці, разгледжаны пытанні грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і культурнага жыцця насельніцтва Прыпяцкага Палесся ў розныя гістарычныя перыяды.

Разлічана на шырокае кола чытачоў — усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.


Сатирические журналы 1905–1907 гг. из фондов Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : З – П

 

 

Сатирические журналы 1905–1907 гг. из фондов Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : З – П

Сатирические журналы 1905–1907 гг. из фондов Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : З – П : факсимильное издание / Нац. академия наук Беларуси, Центр. научная б-ка им. Якуба Коласа ; сост.: А.В. Стефанович, Е.П. Денисенко, И.Л. Мурашова ; редкол.: А.И. Груша (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 306 с. : ил. — 150 экз. — ISBN 978-985-08-2045-7.
Книга продолжает факсимильную серию издания, посвященного сатирическим журналам 1905–1907 гг. из фондов Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. Содержит факсимильные копии 15 наименований журналов, расположенных в алфавитном порядке от «З» до «П».

Адресуется историкам, литераторам, художникам, работникам библиотек и музеев, а также всем, кто интересуется духовным наследием прошлого.


Смирнов, В.Э.  Социальные механизмы общественного развития

 

 

Смирнов, В.Э. Социальные механизмы общественного развития

Смирнов, В.Э. Социальные механизмы общественного развития : социологическая и историко-культурная реконструкция / Ин-т социологии НАН Беларуси. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 294 с. : ил. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-2035-8 (в пер.).
В книге идет речь о возможности исторического прогресса, о механизмах общественного развития, о тех социальных силах, которые инициируют социальные изменения, и о той социальной базе, на которую они опираются. На основе анализа роли классов и классовых взаимоотношений в обществе осуществляется теоретико-методологическое обоснование актуальности теории Маркса и ее реконструкция в условиях современности с использованием терминологии, присущей современной макро- и микросоциологии. Теоретический анализ интерпретируется на материале мировой и отечественной истории, и в первую очередь СССР: его зарождении, эволюции и конечной гибели.

Монография рассчитана на научную и преподавательскую аудиторию, а также на всех тех, кто интересуется прошлым, настоящим и будущим своей страны.


Малікаў, Я.Р.  Традыцыі разьбянога дэкору ў народнай архітэктуры паўднёва-ўсходняй Беларусі : канец ХІХ — першая палова ХХ ст.

 

 

Малікаў, Я.Р. Традыцыі разьбянога дэкору ў народнай архітэктуры паўднёва-ўсходняй Беларусі : канец ХІХ — першая палова ХХ ст.

Малікаў, Я.Р. Традыцыі разьбянога дэкору ў народнай архітэктуры паўднёва-ўсходняй Беларусі : канец ХІХ — першая палова ХХ ст. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 240 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-08-2040-2 (у пер.).
Даследаванне прысвечана адной з яркіх, але малавядомых асаблівасцей народнай архітэктуры паўднёва-ўсходніх раёнаў Беларусі, перш за ўсё сучаснай Гомельскай вобласці — традыцыі разьбянога архітэктурнага дэкору. Кніга заснавана на матэрыялах, сабраных аўтарам у выніку шматгадовых экспедыцыйных збораў з тэрыторыі 21 раёна Гомельскай вобласці, а таксама некалькіх суседніх раёнаў Магілёўскай і Брэсцкай абласцей. На аснове багатага факталагічнага матэрыялу ў рабоце ўпершыню сістэмна раскрыты крыніцы паходжання і асаблівасці развіцця народнага архітэктурнага дэкору ў даследаваным рэгіёне, выяўлены чатыры яго лакальныя традыцыі і прапанавана новая сістэма класіфікацыі.

Кніга будзе цікавай для спецыялістаў у галіне гісторыі, архітэктуры, этнаграфіі, мастацтвазнаўства, турызму, краязнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай Беларусі.


Тэксталогія твораў І. Шамякіна : па выніках выдання Збору твораў у 23 тамах

 

 

Тэксталогія твораў І. Шамякіна : па выніках выдання Збору твораў у 23 тамах

Тэксталогія твораў І. Шамякіна : па выніках выдання Збору твораў у 23 тамах / А.А. Васілевіч [і інш.] ; навук. рэд. М.А. Тычына. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 346 с. : ил. — 152 экз. — ISBN 978-985-08-2034-1 (у пер.).
Калектыўную манаграфію складаюць навуковыя артыкулы, у якіх разглядаюцца актуальныя пытанні і асаблівасці тэксталогіі твораў І. Шамякіна, яго мастацкая спадчына даследуецца з улікам дасягненняў сучаснага літаратуразнаўства. Кніга змяшчае ўнікальныя матэрыялы па творчасці народнага пісьменніка.

Адрасуецца даследчыкам, выкладчыкам, студэнтам і ўсім, хто цікавіцца роднай літаратурай.


Яўгенія Янішчыц : творы, жыццяпіс, каментарыі : у 4 т. Т. 1

 

 

Яўгенія Янішчыц : творы, жыццяпіс, каментарыі : у 4 т.
Т. 1

Яўгенія Янішчыц : творы, жыццяпіс, каментарыі : у 4 т. / уклад.: С.У. Калядка, Т.П. Аўсяннікава ; рэд. тома Л.Г. Кісялёва. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — Т. 1. — 600 с. : іл. — 500 экз. — ISBN 978-985-08-2033-4 (у пер.).
Змест 1-га тома чатырохтомнага выдання складаюць вершы Я. Янішчыц, прыжыццёва апублікаваныя ў шасці паэтычных зборніках паэтэсы і кнізе выбранай паэзіі. Упершыню вершы прадстаўлены разам з літаратуразнаўчымі і навуковымі каментарыямі да іх. Таксама ў томе чытач знойдзе ўступны біяграфічны артыкул, хроніку жыцця і творчасці, радаводы па лініі маці і бацькі, матэрыялы пра паэтэсу, пададзеныя ў храналагічным парадку, успаміны родных, суседзяў, аднакласнікаў, настаўнікаў.


Совершенствование технологий производства и переработки льна-долгунца и льна масличного

 

 

Совершенствование технологий производства и переработки льна-долгунца и льна масличного

Совершенствование технологий производства и переработки льна-долгунца и льна масличного / П.П. Казакевич [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 184 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-2050-1.
В монографии приведены результаты современных исследований развития льна-долгунца и льна масличного, технологий производства льносырья в условиях Республики Беларусь и его углубленной переработки. Рассмотрены развитие производства льна-долгунца и льна масличного, перспективные технологии производства плит из льнокостры, бумагообразующие свойства волокнистых полуфабрикатов из костры и низкосортного короткого льноволокна, используемых для получения бумаги, картона и упаковки. Показаны роль морфологической структуры и особенность строения льна-долгунца и льна масличного, преимущества использования льна масличного для про¬изводства масла как ценного продукта питания населения.

Предназначена для инженерно-технических работников льноперераба¬тывающих и льносеющих предприятий, научных сотрудников и инженеров-проектировщиков научно-исследовательских и проектно-технологических отраслевых институтов, полезна для студентов соответствующих специальностей.


Шпилевский, Э.М.  Академик П. А. Витязь: ученый и организатор науки

 

 

Шпилевский, Э.М. Академик П. А. Витязь: ученый и организатор науки

Шпилевский, Э.М. Академик П. А. Витязь: ученый и организатор науки. — Минск : Беларуская навука, 2016. – 112 с. : ил. — 120 экз. — ISBN 978-985-08-2031-0.
Книга содержит очерки о нашем земляке и современнике академике Петре Александровиче Витязе, человеке-труженике, добившемся значительных успехов в нелегком деле познания тайн. Природы и воплощении познанного в практические дела. Приурочена к 80-летию со дня рождения.

Адресуется всем, кто интересуется историей развития отечественной науки и техники.


Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination

 

 

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination: XIX век: 1801—1830. Кн. 2 (N—Z)

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination : каталог изданий из фондов Центральной научной б-ки им. Якуба Коласа Нац. академии наук Беларуси : XIX век: 1801—1830. В 2 кн. Кн. 2 (N—Z) / Нац. академия наук Беларуси, Центральная научная б-ка им. Якуба Коласа ; сост.: А.В. Стефанович, М.М. Лис ; ред. библиогр. записей О.М. Дрозд, И.Л. Мурашова ; редкол.: А.И. Груша (гл. ред.) [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 608 с. : ил. — 200 экз. — ISBN 978-985-08-2030-3 (у пер.).
Содержит первое полное описание изданий 1801—1830 гг. из книжных собраний Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси.

Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филологов, а также всех, кто интересуется книжной культурой и духовным наследием прошлого.


Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 36 : Фолкга – чорногрывый

 

 

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 36 : Фолкга – чорногрывый

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 36 : Фолкга – чорногрывый / склад. А.М. Булыка [і інш.] ; пад рэд. А.М. Булыкі ; Нац. акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 438 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-08-2023-5 (у пер.).
У 36-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае 2012 слоў на літары Ф–Ч, як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV–XVIII стст.

Разлічаны на моваведаў, гісторыкаў, этнографаў і ўсіх, хто займаецца вывучэннем гістарычнага мінулага беларускага народа.


Дыярыушы XVII стагоддзя (1594–1707 гады)

 

 

Дыярыушы XVII стагоддзя (1594–1707 гады)

Дыярыушы XVII стагоддзя (1594–1707 гады) / уклад., пер. з пол. мовы А.У. Бразгуноў ; ред. кал.: А.У. Бразгуноў (старш.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 468 с. — (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі). — 300 экз. — ISBN 978-985-08-2025-9 (у пер.).
У кнізе прадстаўлены помнікі мемуарнага жанру (дыярыушы), створаныя прадстаўнікамі двух шляхецкіх родаў – Маскевічаў і Абуховічаў. Храналагічныя рамкі дыярыушаў ахопліваюць усё XVII ст., драматычнае для гістарычных лёсаў беларускага і ўкраінскага народаў (Смута ў Маскоўскай дзяржаве, сялянска-казацкае паўстанне ва Украіне і Беларусі, вайна 1654–1667 гг. і інш.). Упершыню ў перакладах на сучасную беларускую мову падаюцца поўныя тэксты дыярыушаў Самуэля Іванавіча і Багуслава Казіміра Маскевічаў, а таксама Піліпа Казіміра, Міхала Льва і Тэадора Гераніма Абуховічаў.

Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца літаратурай, гісторыяй і культурай даўняй Беларусі.


Квантовая механика в космологических моделях де Ситтера

 

 

Квантовая механика в космологических моделях де Ситтера

Квантовая механика в космологических моделях де Ситтера / О.В. Веко [и др.]. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 515 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-08-2027-3 (в пер.).
В книге развивается квантовая механика частиц со спином 0, 1/2, 1 в предположении неевклидовости пространства-времени. Исследуются случаи геометрий Минковского, Лобачевского, Римана и де Ситтера. Акцент делается на точно решаемых задачах. В основу обобщения волновых уравнений положен тетрадный формализм Тетроде-Вейля-Фока-Иваненко. Исследованы следующие квантово-механические системы: атом водорода на основе уравнений Клейна-Фока-Гордона и Дирака в статических моделях де Ситтера; частица со спином 1/2 в поле абелева монополя на фоне геометрий де Ситтера; нерелятивистская векторная частица в полях абелева монополя, Кулона и осциллятора на фоне плоского пространства Минковского; частица со спином 1 в полях Кулона и осциллятора на фоне пространств Лобачевского и Римана в нерелятивистском приближении Паули; частицы спина 0 и 1/2 в расширяющемся и осциллирующем пространствах де Ситтера — даны релятивистское и нерелятивистское описания. Развит метод решения дифференциальных уравнений 4-го порядка на основе метода факторизации.

Предназначена для научных работников и аспирантов, занимающихся вопросами физики элементарных частиц, классической и квантовой теории поля. Может быть использована в качестве учебного пособия.


Металлургия в машиностроении Беларуси : итоги и перспективы научного обеспечения

 

 

Металлургия в машиностроении Беларуси : итоги и перспективы научного обеспечения

Металлургия в машиностроении Беларуси : итоги и перспективы научного обеспечения : сборник статей / Нац. академия наук Беларуси, Объединенный институт машиностроения ; под ред. Е.И. Маруковича и А.А. Шипко. — Минск : Беларуская навука, 2016. — 372 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-08-2039-6 (в пер.).
В сборнике представлены статьи руководителей и сотрудников ведущих организаций страны, работающих в различных научно-технических направлениях металлургии в машиностроении – литейно-металлургическом, термическом, кузнечно-прессовом, гальваническом переделах. Кратко рассказано о содержании и организации научного обеспечения технического переоснащения и модернизации литейных, термических, гальванических и других видов энергоемких производств. Дана характеристика состояния и направлений развития вышеназванных видов производств. Приведены краткие итоги научного и кадрового обеспечения технологического развития энергоемких металлургических производств. Охарактеризованы отечественные образцы новой техники и технологий. На примере государственной научной подпрограммы «Металлургия» показаны итоги ряда научных исследований, направленных на создание научных и технологических основ таких работ.

Материалы сборника рассчитаны на специалистов металлургического профиля, работающих в научных организациях, университетах, на предприятиях и занимающихся вопросами проведения исследований, создания и внедрения разработок, оборудования литейно-металлургического, термического, кузнечно-прессового, гальванического профиля. Они будут полезны исполнителям заданий профильных государственных программ, студентам и аспирантам при выборе направлений исследований и подготовке отчетных документов.